Ryasnyanskey, Mikhail A.

"Larisa Nikolaevna Orlovskaya-

- Cowgirl of Kolhoz Bolshevik"

31" x 19¾" (79 x 50 cm)

1969, Oil on Board

Meg# 1227, Price Code: 1

back to top